Elektricien Rosmalen

Rogier de Bruijn

AVG

In dit document geven wij u informatie hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, die wij in het
kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.
Onze contactgegevens
Ons adres is: Dahliastraat 20 5241BP te Rosmalen. U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer +31. 642993219. U
kunt ons ook mailen op info@elektricien-rosmalen.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere
informatie over ons kunt u vinden op onze website www.elektricien-rosmalen.nl
Onze dienstverlening
Ten behoeve van onze relaties verzorgen wij voornamelijk elektrotechniek zoals bij volledige woninginstallaties,
bedrijfsinstallaties, verlichting en lichtplannen en wij beschikken over een storingsservice.
Uw persoonsgegevens en hoe wij deze gebruiken
Om u goed te kunnen adviseren over onze werkzaamheden hebben we enkele gegevens van u nodig. Zo hebben
we uw naam, telefoonnummer en emailadres nodig om een afspraak met u te kunnen maken. En hebben we uw
adresgegevens nodig om u een factuur toe te kunnen zenden voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische
maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u
uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de werkzaamheden die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd,
vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.
Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen.
Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.
 U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht
verstrekken wij u kosteloos.
 Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u
om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen,
wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt
u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen.
 Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u
op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een
bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij
dan uiteraard voldoen.
 Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Na ontvangst van uw
verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren
 Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u over de bron
waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het opstellen van een goed advies om werkzaamheden te kunnen verrichten is pas mogelijk als alle informatie
tot onze beschikking is. Zo slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te
schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in
gebruik of werkzaamheden missen we bepaalde onderdelen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies
bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties
hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en
zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.
Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft
u vragen over de wijze waarop binnen ons bedrijf wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet
en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te
beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan spreken
wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht
onze aandacht krijgt.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Bel / Whatsapp

Adres

Dahliastraat 20
5241 BP Rosmalen

Bedrijfsinformatie

KvK 85646989

Btw nr NL 004125908B53

KNAB Bank
NL36KNAB0416544223